Analiza Biokimike komplet
Përmes sistemit te automatizuar Cobas Integra 800 nga prodhuesi Roche ne me cilësi te larte bëjmë te gjithat analizat rutine biokimike dhe proteinat specifike,për një kohe te shkurtër dhe me cilësi maksimale .

      Analiza Biokimike

 • Urea,Gikemi,kreatinin
 • AST.ALT,Biirubin Tot
 • Bilirubin Direkte
 • Fosfataza Alkalike
 • Fosfataza Acidike
 • Amilaza ne serum
 • Amilaza ne urine
 • Cholesterol
 • Trigliceride,HDL,LDL
 • Lipidet Totale.
 • Albumin,ProteinGlobulin
 • LDH.CPK,CKMB
 • CholinesterazaProt.Bens Johns
 • CRP.ASTO.RF.W.Rose
 • gGT,Amoniaku,
 • Laktatet,Bikarbonatet
 • ACE,C3,C4,IgG,IgM
 • IgA,RF
 • Clirensi i kreatinines

      Elektrolitet

 • Na ne Serum,Ltsh,Urin
 • K ne Serum,Ltsh,Urin
 • CL ne Serum,Ltsh,Urin
 • Ca ne serum
 • Mg .Zn. P, Cu.Fe

      Teste Specifike

 • CRP LTSH
 • Prototeinat LTSH,Urin
 • Glukoza ne LTSH
 • Laktatet ne LTSH
 • Ferritin ne LTSH

     Proteinat specifike

 • Apolipoprotein40
 • Haptoglobin
 • Alfa2 Macroglobulin
 • Fibrotest(testi i përcaktimit te shkalles se fibrozes hepatale.
 • Ceruloplazmina

      Analiza rutinore

 • Sedimentimi i Er
 • Hemogrami,strisho periferike.
 • Koha e gjakderdhjes
 • Koha e kuagulimit
 • Analiza e urines me sedimet.

     Faktoret e kuagulimit

 • APTT
 • PTT
 • INR
 • Fibrinogjen
 • Antitrombin

      Analiza emergjente

 • Droga ne Urine
 • Paneli me 6 parametra
 • Paneli me 12 parametra
 • IgE Total,Prokalcitonin
 • Troponin.bHCG
 • Biokimi e LTSH

Përmes sistemit te automatizuar  Roche Eleksi 2010  ne përkujdesje të lartë, bëjmë analizat hormonale, markuesit tumoral ,për një kohe te shkurtër dhe me cilësi maksimale

     Tumor markeret

 • CEA
 • Ca19-9.
 • PSA
 • Free PSA
 • AFP
 • Ca-15-3
 • Ca-125
 • BHcG

     Hormonet

 • T3.T4.TSH.
 • fT3,fT4,
 • Anti TPO,Tg
 • FSH,LH,Cortizol
 • Prolactin,Testosteron

     Teste tjera

 • Vit D
 • Prokalcitonin
 • Troponin HS

Sëmundjet Infektive paraqesin një problematike te madhe te diagnostikimit duke kërkuar përkushtim te lartë dhe interpretim te drejte te aspekteve serologjike.
Laboratori Infeksioni është i fokusuar me së shume ne diagnostikimin e sëmundjeve Infektive si problematike multidisciplinare,i gatshme qe ne çdo kohë te ofroj shërbime për specialistet tjerë ne drejtim te diagnostikes laboratorike të sëmundjeve infektive.
Përmes sistemit te automatizuar Automatic ELSIA analiser Adaltis (Person LAB Allergi)-DRG ku është i integruar edhe software për diagnostikim te alergjenëve.
Duke përgatitur panele alergjike varësisht nga kërkesa e mjekut alergolog ne në mënyre cilësore analizojmë alergjenë me metodologjinë me bashkëkohore.

     Hepatitet

 • HAV-M
 • HAV-G
 • HbsAg
 • antiHBs
 • HBeAg
 • AntiHBe
 • HBcT
 • antiHBcIgM

     Sëmundje seksualisht transmisive
     STD-Paneli komplet

 • Chlamidia Trachomatis
 • Uroplasma
 • Mycoplasma
 • HbsAg,HCV,
 • antiHBcT
 • Gonorrhea
 • HIV 1+2
 • Sifilis-Treponema igG
 • Sifilis-Treponema-IgA

     Torchi

 • Toxo-IgM
 • Toxo-IgG
 • Rubeolla-IgM
 • Rubeolla-IgG
 • CMV-IgM
 • CMV-IgG
 • HSV1+2-IgM
 • HSV-1+2IgG

     Sëmundje infektive parazitare te gjakut

 • Leischmania-IgG
 • Leischmania-IgM
 • Leishmania rk34 Ag
 • Sifilis-Treponema-IgA
 • Palsmodium Malaria Pandemicus
 • Plasmodium Vivax
 • Plasmodium falciparum

      Analiza e fecesit

 • Rota Virus ne feces
 • Adeno Firus ne feces
 • Giardia ne feces
 • Gjakederdhaj okulte
 • HAV Ag ne feces
 • Fecesi ne ciste parazit
 • H.Pylori Ag ne feces
 • Calprotectin,Lactoferrin

      Sëmundje infektive të tjera

 • Brucella-IgM
 • Brucella-IgG
 • TASHB
 • Bruc.Abortus
 • Bruc melitensis
 • Testi ne Tularemi
 • Echinoccocus IgG
 • Leptospira IgG